Príručka o ochrane údajov

I.Zásady ochrany osobných údajov, ciele a správca údajov

Právnym základom spravovania údajov bol maďarský Zákon č. CXII. z roku 2011 o práve na informácie a o slobode informácií a ustanovenia Zákona č. VI z roku 1998 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch (Zverejnenie dohovoru), ktoré bolo vydané 28. januára 1981 v Štrasburgu.

Na otázky týkajúce sa ochrany údajov platia zákony Maďarskej republiky. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa ochrany údajov, sa treba obrátiť na maďarský súd.

Údaje prevádzkovateľa webovej stránky www.portobello.hu:

II.Vymedzenie základných pojmov osobných údajov

III. Zásady pri spracúvaní osobných údajov

IV. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba má právo na:

Žiadosti dotknutých osôb je správca údajov povinný vybaviť v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ich žiadostí. V prípade porušenia práv správcom údajov, môžu sa dotknuté osoby obrátiť na súd. Neoprávnené spravovanie alebo porušenie požiadaviek na ochranu údajov je povinný správca údajov nahradiť. Správca údajov je zodpovedný aj za škody spôsobené spracovateľom. Správca údajov je zbavený zodpovednosti, ak škoda bola spôsobená v dôsledku úmyselného alebo hrubo nedbalého pochybenia dotyčnej osoby.

Spravovanie osobných údajov je možné v nasl. prípadoch:

  1. so súhlasom dotknutej osoby
  2. ak je to zákonom alebo dané nariadením miestnej samosprávy, prípadne je to nevyhnutné k vykonaniu nariadenia samsprávy, do ktorej pôsobnosti správca údajov spadá.

Zverejňovanie osobných údajov je povolené, ak je to nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme. Vo všetkých ostatných prípadoch, pri zverejenení špeciálnych údajov je potrebný písomný súhlas. V prípade pochybností treba predpokladať, že dotknutá osoba nedala svoj súhlas. Súhlas je považovaný za platný aj vtedy, ak pri verejnom vystúpení alebo pre účely zverejnenia už v minulosti dotknutá osoba dala svoj súhlas.

Predpisy na ochranu a spracúvanie osobných údajov sa vzhľadom k tomu, že osobné údaje sa dajú interpretovať len na fyzické osoby (podľa zákona č. CXII. z roku 2011), vzťahujú tak ako celá táto politika výlučne na spracúvanie osobných údajov fyzických osôb.

Účely spravovania údajov:

Osobné údaje je možné spravovať len na nevyhnutne potrebný čas, za účelom výkonu svojich práv a plnení svojich povinností. Treba zabezpečiť, aby sa spravovali len také osobné údaje, ktoré svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spravovania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Správca údajov na prevádzku webovej stránky a v súvislosti s poskytovaním služieb môže užívateľovi posielať rôzne správy zo systému. Užívateľ pri registrácii dáva súhlas na spracovanie a na použitie osobných údajov pre ďalšie marketingové účely.

Ochrana osobných údajov:

Správca alebo spracovateľ údajov použitím vysokokvalitných opatrení technickej ochrany zaručuje bezpečnosť ním spravovaných údajov, ďalej vytvorením takej internej regulácie, ktorá je zo stránky organizačnej aj procesnej na to určená, aby zabránila neoprávnenému prístupu k údajom, ich zverejnenie, všeobecne neoprávnené spravovanie a spracovanie. Správca údajov sa zaväzuje k tomu, že zabezpečí a poskytne najvyššiu ochranu počas spravovania údajov vzhľadom k neoprávnenému prístupu.

V. Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť INVESTOR´2005 Kft. prehlasuje, že pred zaznamenaním, spravovaním údajov poskytne užívateľom informácie (vyhlásenie o ochrane osobných údajov) o ich spôsobe, účele a princípe zaznamenávania. Spoločnosť upozorňuje na to, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Dotknuté osoby je potrebné informovať o účele spravovania údajov a o tom, kto bude ich údaje spravovať a spracúvať. S údajmi, ktoré sú spravované spoločnosťou INVESTOR´2005 Kft., sú oprávnené byť oboznámení všetci zamestnanci a vedúci pracovníci spoločnosti. Informácie o spravovaní údajov sú dané aj legislatívou o získavaní údajov. Ak spoločnosť INVESTOR´2005 Kft. používa prijaté údaje na iný účel, ako je pôvodný zber údajov, v každom prípade musí informovať dotknuté osoby a požiadať ich o konkrétny, predchádzajúci súhlas a/alebo im poskytne možnosť, aby zakázali takéto použitie.

Spoločnosť INVESTOR´2005 Kft. pri získaní, zaznamenávaní a spravovaní údajov dodrží všetky obmedzenia zásad ochrany osobných údajov a na žiadosť dotknutých osôb ich informuje o predmete činnosti prostredníctvom elektronickej pošty. Spoločnosť neuplatňuje sankcie voči užívateľom, ktorí odmietajú dobrovoľne osobné údaje poskytnúť.

Spoločnosť sa zaväzuje pre bezpečnosť osobných údajov prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia potrebné na ich ochranu pri získavaní, uchovávaní a spravovaní údajov a zabráni ich zničeniu, neoprávnenému spracúvaniu a zmene.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktorú je možné určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť, alebo na základe jednej či viacerých charakteristík. Súbor údajov o pobyte fyzickej osoby, sú údaje, ku ktorým patria: meno, bydlisko, poštová adresa, tel. číslo, fax. číslo, e-mailová adresa. Za osobný údaj sa nepovažuje anonymizovaný údaj upravený do takej podoby, v ktorej ho nemožno priradiť dotknutej osobe, ktorej sa týka.
Ak na webovej stránke spoločnosti INVESTOR´2005 Kft. sú vyžiadané osobné údaje užívateľov, po prečítaní a porozumení poskytnutých informácií sa užívateľ môže slobodne rozhodnúť, či poskytne požadované údaje. Treba pripomenúť, že neposkytnutím osobných údajov môže dôjsť k tomu, že niektoré služby mu nebudú k dispozícii.
Ak na webovej stránke spoločnosti INVESTOR´2005 Kft. je vyžiadaná registrácia od užívateľa, v každom prípade je uvedené, ktoré údaje, na aký účel a za akých podmienok sú „povinne” zadávané. Výraz „povinne” v tomto prípade neznamená povinné zadávanie údajov, ale to, že sa môžu vyskytnúť také prípady, v ktorých nevyplnením niektorých údajov či kolónky registrácia nebude úspešná.
Osobné údaje bez súhlasu našich užívateľov nikdy neposkytneme tretím stranám. Na vyžiadanie úradov (z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu, rozhodnutia o zadržaní úradných údajov) spoločnosť INVESTOR´2005 Kft. je zo zákona povinná poskytnúť všetky potrebné osobné údaje.
Spoločnosť zodpovedá za bezpečnosť poskytnutých údajov užívateľov a to počas spracovania údajov online aj pri uchovaní a ochrane údajov (offline). Spoločnosť zabezpečí, aby užívatelia mali prístup k svojim osobným údajom za účelom ich zmeny či doplnenia cez komunikačné kanály, a za takých podmienok, za ktorých sprístupnili osobné údaje na začiatku. Tým chce spoločnosť zabezpečiť, aby údaje užívateľov boli aktuálne a úplné. Na žiadosť užívateľa ich údaje zo systému spoločnosti budú zlikvidované. Doba spravovania údajov trvá od registrácie až do zrušenia registrácie.

VI. Pravidlá pri získavaní osobných údajov.

Na využívanie niektorých služieb spoločnosti si majú uživatelia vyplniť registračný formulár. S informáciami, ktoré sú zadané počas registrácie spoločnosť zaobchádza s najväčšou opatrnosťou, s utajením, bez prístupu neoprávnených osôb.
Od užívateľov sú požadované informácie, aby využívané služby spoločnosť zabezpečila v najvyššej kvalite, aby získala štatistické údaje, alebo aby zabezpečila platenie poplatkov za služby. Prostredníctvom týchto informácií spoločnosť môže splniť očakávania užívateľov na dané služby. Osobné údaje užívateľov (napr. e-mailová adresa) sú používané len s ich súhlasom a bez písomného súhlasu – okrem výnimiek v zákone – v žiadnom prípade nie sú poskytnuté tretím stranám.
Osobné údaje spoločnosť používa so súhlasom užívateľov len na vopred stanovený účel – okrem výnimiek v zákone – a nikdy ich neposkytne tretím stranám. Verejné komunikačné kanály (napr. diskusné fóra), ktoré sú súčasťou služieb spoločnosti, každý užívateľ využíva len na vlastnú zodpovednosť. Autorské právo príspevkov patrí daným užívateľom, pričom spoločnosť INVESTOR´2005 Kft. má právo z týchto príspevkov citovať alebo kopírovať. Vytlačiť, sťahovať a distribuovať príspevky tretím stranám je možné výlučne len písomným súhlasom spoločnosti INVESTOR´2005 Kft.

Upozorňujeme užívateľov, že na príspevky, zobrazené na verejných komunikačných kanáloch sa vzťahuje zákon o verejnej komunikácii. Súkromné údaje užívateľov komunikačných služieb spoločnosť spravuje s najväčšou opatrnosťou a prísne tajne, bez prístupu neoprávnených osôb a – okrem výnimiek v zákone – ich neposkytne tretím stranám. Za porušenie práv na ochranu osobných údajov si môžu užívateľia obrátiť na súd alebo na Maďarský národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., , www.naih.hu).
Súd v tejto veci koná mimo poradia. Súdny proces patrí do právomoci Úradu. Súdny proces sa môže konať podľa voľby užívateľa v mieste jeho bydliska.
Právne riešenia, a podrobné právne ustanovenia na zodpovednosť správcu údajov obsahuje maďarský zákon č. CXII z roku 2011.

Identifikačné číslo ochrany osobných údajov: NAIH 109181/2016.